منطقه معدن و چراغ خیابان خورشیدی کویر - کارخانه Sresky
رفته به بالا